Regulamin serwisu testy-na-prawko.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy Testy Na Prawko, zwany dalej „Serwisem”, jest udostępniany pod adresem https://testy-na-prawko.pl przez:
  grit Grzegorz Różycki
  NIP 851 289 72 79
  REGON 382100783
  ul. Cyfrowa 6
  71-441 Szczecin
  zwanego dalej „Operatorem”.
 2. W ramach Serwisu Operator świadczy usługi obejmujące co najmniej „Testy”, zwane dalej łącznie „Usługami”.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu należy przeczytać niniejszy regulamin. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Usługi

Usługi, są udostępniane w postaci dostępu on-line do narzędzi administracyjnych oraz treści związanych z szeroko pojętą motoryzacją, kształceniem kierowców i transportem i przeznaczonych dla osób chcących z nich skorzystać, zwanych dalej Użytkownikami. Usługi są świadczone w postaci odrębnych usług lub usług modułowych mogących różnić się treściami i ceną. Zmiana zawartości usługi lub modułu w ramach usługi w szczególności związana z aktualizacją treści, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności i przydatności produktu do pierwotnego celu, nie stanowi zmiany umowy. Usługi mogą być udostępnianie za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne. W takim przypadku informacja o podmiocie udostępniającym daną Usługę, regulaminie jej świadczenia i polityce prywatności dostawcy jest podawana w opisie Usługi. Uruchomienie takiej Usługi stanowi akceptację zarówno Regulaminu jak i regulaminu i polityki prywatności zewnętrznego dostawcy.

III. Postanowienia dotyczące zawierania umów

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika na stronie internetowej Usługi formularza zgłoszeniowego.
 2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony wynikający z wysokości opłaty zadeklarowanej i wpłaconej przez Użytkownika.
 3. Użytkownik nie ma prawa dalszego udostępniania Usługi na rzecz osób trzecich.
 4. Rozwiązanie umowy następuje:
  1. poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu; Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym;
  2. w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do umowy;
  3. w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a i b a także lit. c, jeżeli przyczyna uniemożliwiająca świadczenie usługi leży po stronie Użytkownika, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Użytkownik zawiera umowę świadomy wymienionych w rozdz. IX wyłączeń ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 3. Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi na poziomie 90% przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usług i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
 4. Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujeUżytkownikowi w wypadkach umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Prawa autorskie.

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora.
 2. Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.

VII. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Użytkownik zachowuje pełnię praw przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w tym prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i sprostowania a także – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych; Użytkownik ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać świadczenie niektórych usług.
 5. W celu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach produktu lub usługi, za pośrednictwem której zgoda została udzielona. W przypadku braku takiej możliwości aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość e-mail na adres [email protected]; w celu usprawnienia procesu i umożliwienia weryfikacji tożsamości cofającego, wiadomość oprócz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinna zostać wysłana z adresu używanego uprzednio do logowania w usługach lub kontaktu z Operatorem.
 6. Dodatkowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, a także wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Serwisu.

VIII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich

 1. Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.
 2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.
 3. Zamówienie realizowane jest natychmiastowo po otrzymaniu informacji zwrotnej z systemu płatności o jego opłaceniu.

IX. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u naszego sklepu będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 2. Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z reklamacją, które mogą przyspieszyć proces jej rozpatrzenia.
 3. O decyzji w sprawie reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected] .
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.
 3. Wszelkie spory Operator stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Cenimy Twoją prywatność

Chcielibyśmy uzyskać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie przeglądania.

Mamy trzy rodzaje plików cookie:

 1. niezbędne do działania strony,
 2. analityczne pomagające nam zrozumieć, jak jej używasz
 3. reklamowe dostosowujące treści do Twoich zainteresowań.

Czy zgadzasz się na ich użycie?